KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
Yazir Turizm ve Otel işletmecilik A.Ş
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Yazir Turizm ve Otel İşletmecilik A.Ş şirketi (“Şirket”) olarak , 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu BİLGİLENDİRME yazısı ile sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Ve “İlgili Kişinin Hakları” 11. Maddesi çerçevesinde, hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yönetimi ve hukuki sebebi ve KVKK’nin 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınız ile ilgili olarak bilgi vermek istiyoruz.

Yazir Turizm ve Otel işletmecilik A.Ş olarak, websitemizi ziyaret sırasında veya konaklama hizmetlerimizden yararlanma sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlerle ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu “Gizlilik Politikası” nda belirlenen şartlara bağlıdır. Websitesi vasıtasıyla veya şahsen başvuru ile sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmiş olursunuz.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu açıklama, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) gereğince, sizi bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.

Yazir Turizm ve Otel İşletmecilik A.Ş (Şirket) tarafından işbu metinde detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin, sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halleri haricinde, 6698 sayılı Kanun uyarınca ve aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamla toplanarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilmesi, mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılabilmesi için açık rızanızı talep ediyoruz.


Kanun kapsamında;
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı;
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
Kişisel verilerin işlenmesi:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemleri ifade etmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik Bilgileri : Adı-Soyadı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Medeni Durumu, Fotoğrafı, TCKN, Pasaport No., Nüfus Cüzdanı Seri No., Ehliyet No., Baba Adı, Anne Adı, Uyruğu, Doğum Yeri, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
İletişim Bilgileri : Mobil-Sabit Telefonu Numarası, E-posta Adresi, İletişim adresi
Fiziki Mekan Güvenlik Bilgileri : İşyerine Giriş-Çıkış ve İşyerinde Bulunma Sırasında Alınan Kapalı Devre Kamera Görüntü Kayıtları
Finansal Bilgiler : Kredi Kartı Bilgileri
Sağlık Bilgileri : Sağlık problemlerinde, anlaşmalı otel hekimi tarafından ilk yardım, tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin yönetimi için alınan tıbbi bilgiler
Diğer : IP Adresi, Tarayıcı Bilgileri, Konum Bilgileri (Otelin sağladığı internet hizmetinden faydalanılması halinde)

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Yukarıda yer verilen kişisel verileriniz, tarafınızdan iletilen bilgi ve belgeler, ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport ve kimlik fotokopiniz, kapalı devre kamera kayıt sistemi, dış hizmet alınan istihdam, hizmet veya danışmanlık şirketleri, acenteleri ve benzeri kanallarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle işbu şirketin, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişi(ler) veya yetkili kurum ve kuruluş(lar) tarafından işlenebilecektir.
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (Şirketin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa etmesi)
d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri haricinde kalan kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
Kişisel verileriniz yukarıda sayılan hukuki sebepler dışında,
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
• 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
• 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
ve ilgili diğer yasal mevzuatlar gereğince işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

• Misafir konaklama hizmetlerinin sağlanması
• Kanundan ve sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Taraflar arasında gelecekte doğması muhtemel hukuki problemlerin çözümlenmesi,
• Misafirin konaklama süresince hizmet kesintisi ve problemlerinde misafirle iletişim sağlanması,
• Misafirin, kullanılan elektronik sistem vasıtasıyla hizmet alım bedelini ve sair ödemeleri gerçekleştirmesi,
• Misafirlerin ve kamu sağlığının korunması, sağlık hizmeti sağlanması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
• İş güvenliği ve fiziksel güvenliğin sağlanması; işyeri giriş-çıkışlarının idari yönetimi, takibi ve kontrolü; ofis binalarına, bölümlerine, sistem odalarına, misafir odalarına giriş güvenliğinin sağlanması, internet veri ağının idari yönetimi ve siber güvenliğin sağlanması

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri dâhilinde,
• Bilgi ve belge almaya yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına
• Şirketin, doğması muhtemel hukuki problemlerin önlenmesi veya çözümlenebilmesi kapsamında hizmet aldığı hukuki danışmanlık bürolarına
• Şirketin sınırlı sayıdaki doğrudan veya dolaylı yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerine, grup şirketlerine, iştiraklerine (Daha detaylı bilgi almak için şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz)
• Şirketin, sağlık hizmeti almakta olduğu sağlık kuruluşlarına ve sigorta şirketlerine
• Şirketin, ilgili yasal mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek üzere “Veri İşleyen” sıfatıyla hizmet aldığı kurum veya kuruluşlara
• Şirketin, hizmet almakta olduğu vergi danışmanları ve sair danışmanlık firmaları
• Hukuki yükümlülüklere ve şirket politikalarına uyum kapsamında düzenleyici ve denetleyici kurum ve resmi mercilere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5. maddesinin 2. fıkrası ve 6. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin, kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve aktarım açısından kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla yurt dışına aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanır. Şirketimiz, kişisel bilgilerinizi, bu amaç, kapsam ve faaliyetler dışında hiçbir amaçla kişisel verilerinizi kullanmamakta ve satmamaktadır.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir tarafımızca alınmaktadır.

KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ NELERDİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında dilediğiniz zaman şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

• İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi talep edebilir;
• İlgili yasal mevzuata uygun olarak yurtiçinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir;
• Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilir;
• Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir;
• Düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi taleplerinizin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir;
• Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir;
• Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Kanunun uygulanması ile ilgili haklarınızı kullanmak için şirketimize gelerek yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen yöntemlerle gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler tarafımızca duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, 1(Bir) yıl süreyle saklanacaktır. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından resen en geç altı aylık periyotlarda veya talebiniz üzerine en geç otuz gün içinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Kişisel verilerinizin silinmesi, söz konusu verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere Şirketimiz organizasyonu içerisinde veya Şirketimizden aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Kişisel verilerinizin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerinizin anonim hale getirilmiş olması için; bu verilerin, geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesidir.
Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere işlem tarihinden itibaren 3(üç) yıl saklanır.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız